Happy birthday ECONYL®

ECONYL® turns 10: Happy birthday!